Veikla

Alytaus mieste 2016–2017 mokslo metais veiks 34 Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės ir viešosios įstaigos, įkurdintos 36 pastatuose.

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (neformalusis švietimas)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdys:

13 lopšelių-darželių,

2 mokyklos-darželiai.

Priešmokyklinio ugdymo programą taip pat vykdys Senamiesčio pradinė mokykla, Dzūkijos, Dainavos, Vidzgirio, „Volungės", Panemunės ir Likiškėlių pagrindinės mokyklos.

Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių 138 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse (2015–2016 m. m. veikė 137 grupės) bus ugdoma apie 2 650 (2015–2016 m. m. buvo ugdomi 2 646 vaikai) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų (iš jų 546, įskaitant 57 mokyklų-darželių priešmokyklinio ugdymo grupes lankysiančius vaikus, lankys priešmokyklinio ugdymo grupes), iš viso priešmokyklinio ugdymo grupes lankys 620 vaikų (iš jų 472 vaikai bus ugdomi lopšeliuose-darželiuose, o 148 – bendrojo ugdymo mokyklose), dirbs 261 mokytojas (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 3 mokytojai), 245 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 7 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai).

 

Bendrasis ugdymas (formalusis švietimas)

Bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio, vidurinio) programas vykdys:

2 mokyklos-darželiai,

2 pradinės mokyklos,

1 progimnazija,

7 pagrindinės mokyklos,

1 suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo programą ir turinti gimnazijos statusą,

4 gimnazijos.

Jose 304 klasių komplektuose (2015–2016 m. m. 314 klasių komplektų) bus ugdomi 7 199 mokiniai (2015–2016 m. m. buvo ugdomi 7 332 mokiniai), dirbs 799 mokytojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 91 mokytojas) ir 347 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 12 aptarnaujančiojo personalo darbuotojų).

Visi mokiniai mokysis vienoje pamainoje.

Pailgintos darbo dienos grupes (46 grupės) lankys 944 mokiniai (2015–2016 m. m. pailgintos darbo dienos grupes lankė 953 mokiniai).

Bendrojo ugdymo mokyklose veikiančius įvairius neformaliojo ugdymo būrelius lankys apie 5 300 mokinių.

 

Kitas neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo programas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdys:

Alytaus jaunimo centras (1 400 mokinių),

Alytaus muzikos mokykla (587 mokiniai),

Alytaus dailės mokykla (120 mokinių).

Juose bus ugdomi 2 107 mokiniai, dirbs 86 mokytojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 21 mokytojas) ir 25 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 5 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai).

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre pagal neformaliojo vaikų švietimo (sporto) programas bus ugdoma apie 2 000 mokinių. Šis centras organizuoja sporto, kultūros, socialinę, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų veiklą ir viešai teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

 

Formalusis ir neformalusis suaugusiųjų švietimas

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 10 suaugusiųjų klasių komplektų (2015–2016 m. m. buvo 12 klasių komplektų) mokysis 211 mokinių (su Alytaus pataisos namuose suaugusiųjų klases lankysiančiais 155 mokiniais) (2015–2016 m. m. mokėsi 231 mokinys).

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1049, suteikia galimybes Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokiniams mokytis nuotoliniu mokymosi būdu. Į skaitmenines laikmenas perkeltą visų ugdymo plano dalykų mokomąją medžiagą (praktiškai – suaugusiųjų vidurinio mokymo programos elektroninius vadovėlius su kartojimo temomis, teorine ir praktine dalimi, mokinio įsivertinimo pratybomis ir kontrolinėmis užduotimis „e-Test" sistemoje) mokytojai gali realiai naudoti pavieniam mokymui ir mokymuisi nuotoliniu būdu. Dėl to labai pagerėja suaugusiųjų švietimo prieinamumas ir sudaromos palankios sąlygos nuosekliai mokytis mūsų miesto jauniems žmonėms, laikinai negalintiems lankyti mokyklos dėl šeiminių aplinkybių, darbo kitose šalyse, sveikatos būklės ir pan., tęsti mokymąsi, įgyti vidurinį išsilavinimą ir sėkmingai kurti gyvenimą mūsų mieste ar kitur.

Sparčiai augant mokinių informacinėms galimybėms, netolimoje ateityje populiarės ir grupinio mokymosi formos. Nuotoliniu mokymosi būdu mokiniai, būdami skirtingose vietose (galbūt ir labai toli nuo Lietuvos), naudodami informacines komunikacijos priemones, galės reguliariai susijungti į grupę (klasę) ir mokytis su mokytoju, esančiu Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokomajame kabinete.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje neformaliojo suaugusiųjų švietimo būrelius lankys apie 150 įvairaus amžiaus žmonių, kiti suaugusieji bus ugdomi Alytaus jaunimo centre (apie 160 žmonių).

Alytaus trečiojo amžiaus universiteto (direktorė Janė Ingelevičienė) 10 fakultetų lankys apie 550 vyresniojo amžiaus asmenų, kurie dalyvaus įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-94 patvirtino Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos (pirmininkė – Algimanta Ščiglinskienė, VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Alytaus krašto skyriaus koordinatorė) sudėtį, o 2014 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. T-191 – šios Koordinavimo tarybos veiklos nuostatus. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. spendimu Nr. T-34 Koordinavimo tarybos sudėtis pakeista. Koordinavimo tarybos tikslas – koordinuoti formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos kūrimą, plėtojimą ir tobulinimą Alytaus mieste.

Lietuvoje besimokančių pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas suaugusiųjų dalis yra santykinai nedidelė – 5,2 proc. (Alytuje – 9,9 proc.), kai Europos Sąjungos vidurkis – 9,0 proc., o pvz., Slovėnijos – 13,8 proc., Estijos 12,9 proc., Čekijos – 10,8 proc., Suomijos – 10,6 proc. Tikimės, kad Alytuje 2016–2017 m. m. pagal neformaliojo ir kitas suaugusiųjų švietimo programas bus ugdoma apie 5 000 asmenų (2015–2016 m. m. – 4612 asmenų).

 

Švietimo pagalba

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, kurioje yra 11,75 etato. Ši tarnyba teiks pedagoginę ir psichologinę pagalbą, specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. 

 

Švietimo įstaigos