Skyriaus nuostatai

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

1. sistemingai stebėti, analizuoti ir vertinti pedagoginės ir sportinės veiklos atitikimą valstybiniams standartams bei reikalavimams;

2. inicijuoti švietimo ir sporto institucijų bendradarbiavimą;

3. sudaryti tinkamas sąlygas švietimo ir sporto įstaigų veiklai;

4. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, vykdymą;

5. organizuoti, stebėti, prižiūrėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. koordinuoja ir kontroliuoja reguliavimo sričiai priklausančių švietimo ir sporto įstaigų veiklą;

2. formuoja savivaldybės švietimo ir sporto politiką, rengia strateginius planus, veiklos programas;

3. analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS), teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą;

4. rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo, sporto plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo ir sporto dalį, švietimo ir sporto plėtotei skirtus savivaldybės investicijų projektus, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą. Inicijuoja ir dalyvauja organizuojant švietimo ir sporto projektų rengimą, jų teikimą fondams, dalyvauja juos įgyvendinant;

5. teikia savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą, siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

6. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;

7. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

8. koordinuoja savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais; informuoja ir konsultuoja savivaldybės teritorijoje esančių nevalstybinių (išskyrus aukštąsias) mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;

9. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą, rūpinasi besigydančių namuose mokinių mokymo organizavimu;

10. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

11. rengia ir įgyvendina kūno kultūros ir sporto plėtojimo programas savivaldybės teritorijoje;

12. atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

13. administruoja švietimo ir sporto įstaigų veiklą, didina jų vadovų atsakomybę už sprendimų vykdymą, įgyvendinant švietimo ir sporto politiką savivaldybėje;

14. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

15. dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo, sporto įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;

16. atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms. Vykdo švietimo stebėseną pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą;

17. inicijuoja savivaldybės švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi ir remia jų veiklą;

18. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

18.1. savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų veiklos tobulinimo, jų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus ir siūlymų dėl savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančio profesinio mokymo teikėjų tinklo kūrimo švietimo ir mokslo ministrui teikimo;

18.2. savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;

18.3. pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;

18.4. savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

18.5. mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

18.6. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;

18.7. savivaldybės mokyklų aprūpinimo mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;

18.8. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

18.9. savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;

18.10. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;

18.11. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;

18.12. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;

18.13. rengia kitus savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

19. dalyvauja organizuojant miesto, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas ir kt.), analizuoja jų rezultatus;

20. padeda savivaldybės švietimo biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms apsirūpinti literatūra, programomis, bendraisiais ugdymo planais, dienynais ir kita mokykline dokumentacija, egzaminų užduočių ir mokinių žinių vertinimo medžiaga, mokymo priemonėmis, baldais ir kt.;

21. koordinuoja tautinių mažumų mokinių ir užsieniečių vaikų ugdymo organizavimą;

22. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus švietimo ir sporto organizavimo klausimais.

23. Skyrius turi atlikti ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas švietimo ir sporto organizavimo ir priežiūros funkcijas. 

Atnaujinta 2019-03-05