NAUJIENOS

Lyderiai mokosi iš geriausiųjų

2018 m. spalio 11–12 dienomis įvyko projekto „Lyderių laikas 3" kūrybinės komandos stažuotė Šiaulių ir Panevėžio miestų savivaldybėse. Projekto koordinatoriai pasirūpino, kad Alytaus miesto kūrybinės komandos nariai, pamatytų geriausius pavyzdžius ir gerąją patirtį parvežtų į Alytų.

Per dviejų dienų stažuotę „Įvairių partnerių bendradarbiavimas vardan mokinių mokymosi. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas", kurioje dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė ir vyriausioji specialistė Laima Kairienė, Dainavos progimnazijos direktorė Edita Matulevičienė, lopšelio-darželio „Šaltinėlis" direktorė Erika Poškevičienė, Šaltinių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Rakauskienė, lopšelio-darželio „Du gaideliai" direktorė Vitalija Vitkauskienė, lopšelio-darželio „Pasaka" direktorė Aldona Česnulienė ir Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė susipažinta su skirtingo lygmens Šiaulių ir Panevėžio švietimo institucijų gerąja patirtimi.

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja kūrybinės komandos narius susipažino su Šiaulių miesto Strateginiu plėtros planu 2015-2024 m., kuriame vienas iš svarbiausių tikslų – plėtoti inovatyvią švietimo sistemą, ugdančią  aktyvią ir kūrybingą asmenybę. Šiaulių miesto Švietimo centro vedėja stažuotės dalyviams pristatė unikalų Šiaulių miesto švietimo įstaigų socialinių kompetencijų ugdymo modelis (SKU),  kurio tikslai: mokinių socialinių ir lyderystės kompetencijų ugdymas; kūrybiškumo, altruizmo, savanorystės skatinimas; socialinės partnerystės plėtojimas; mokinių socialinių kompetencijų, įgytų neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu, fiksavimas ir įvertinimas. SKU pagrindinė veiklos kryptis – ugdymas karjerai ( karjerą suprantama kaip žmogaus gyvenime atliekamų įvairių  vaidmenų visuma). 

Buvome nustebinti Šiaulių miesto savivaldybės vadovų supratimu apie švietimo svarbą ir surastą galimybę miesto lėšomis finansuoti 26 ugdymo karjerai specialistų darbo vietas. SKU veiklų įgyvendinimą koordinuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir turi 86 socialinius partnerius SKU modelio įgyvendinimui tarp įvairiausių miesto institucijų (biudžetinių, viešųjų, verslo ar NVO).

Lankymasis Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje, lopšelyje-darželyje „Coliukė" ir Šiaulių jaunimo centre tik sustiprino pojūtį, kad šiame mieste vadovaujamasi vieninga strategija, kuriama bendra vizija ir pozityvus politikų požiūris  į švietimui keliamus uždavinius.

Aptariant pirmosios dienos vizitus pastebėta, kad geriausių rezultatų savivaldybė gali pasiekti tada, kai visų lygių institucijos bendradarbiauja, atsakingai pasiskirto užduotimis ir nuolat fiksuoja pokyčių poveikį.   Taip galima sukurti unikalias galimybės mokiniams plėsti savo socialinę kompetenciją, auginti visuomenės pagarbą sprendimų priėmėjams ir švietimo įstaigų vadovams bei mokytojams. 

Antrąją stažuotės dieną lankytasi Panevėžio pedagogų švietimo centre, lopšelyje-darželyje „Žibutė", Panevėžio „Vilties" progimnazijoje ir Moksleivių namuose. Pastebėta, kad ir šiame mieste savivaldybės vadovai glaudžiai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis dėl bendros strategijos įgyvendinimo. Aukštus  mokinių mokymosi rezultatus, švietimo įstaigų vadovų nuomone, lemia ne tik aukšta pedagogų kompetencija, bet ir išsaugotos mokyklų tradicijos bei savitumas.  Savivaldybės sukurta nauja mokytojų  pritraukimo metodika (įsikūrimo, kelionės išlaidos, būsto suteikimas, palankios sąlygos kvalifikacijos tobulinimui ir pan.), kuri saugo nuo artėjančios pedagogų trūkumo grėsmės.  Švietimo sistemos darbuotojai jaučiasi reikalingi ir gerbiami. Panevėžyje didelis dėmesys mokyklose skiriamas  technologijų išmanymui, giliau taikomas integruotas ugdymas. 2018-2019 m. m. savivaldybėje 14 pirmųjų klasių ugdoma visiškai integruotai. Tokiam ugdymui užtikrinti savivaldybė skyrė papildomas lėšas vadovėliams ir bendros socialinio-emocinio ugdymo programos kūrimui. Mokytojų profesinis tobulėjimas nukreiptas į pamokos veiksmingumo (sėkmingumo) didinimą, mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimą.

Įspūdį paliko aukšta vadovų kompetencija ir motyvacija, šilti nesuvaidinti santykiai, gilus profesinis suvokimas ir atsidavimas darbui. Visi stažuotės dalyviai ir sutikti vadovai pritarė, kad svarbiausia yra procesas, kuriame bendradarbiaujama, keičiamasi gerąja patirtimi ir dirbama kiekvieno mokinio sėkmės vardan.

Stažuotei besibaigiant aptarta asmenės patirtys ir pasidžiaugta, kad Alytaus miesto savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3" kūrybinė komanda puikiai pasirinko pokyčio temą ir gali inicijuoti bendruomenių mokymąsi ne tik iš užsienio šalių patirties, bet ir geriausių savivaldybių pavyzdžio. Kartais geriausi sprendimai  yra visai šalia, tereikia mūsų noro dalintis patiems ir nusilenkti kitų patirčiai.

Edita Matulevičienė, projekto „Lyderių laikas 3" Alytaus miesto savivaldybės kūrybinės komandos narė, Dainavos progimnazijos direktorėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos