Administracinė informacija

2017–2018 mokslo metais veiks 34 Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės ir viešosios įstaigos, įkurdintos 36 pastatuose.

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (neformalusis švietimas)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdys:

13 lopšelių-darželių,

2 mokyklos-darželiai.

Priešmokyklinio ugdymo programą taip pat vykdys Senamiesčio pradinė mokykla, Piliakalnio progimnazija, Dzūkijos, Vidzgirio, „Volungės", Panemunės ir Likiškėlių pagrindinės mokyklos.

Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių 140 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse (2016–2017 m. m. veikė 138 grupės) bus ugdoma apie 2 700 (2016–2017 m. m. buvo ugdomi 2 641 vaikas) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. Priešmokyklinio ugdymo grupes lankys apie 650 vaikų (iš jų 460 vaikų bus ugdomi lopšeliuose-darželiuose, o 190 – bendrojo ugdymo mokyklose), dirbs 260 mokytojų (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 6 mokytojai), 246 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 10 aptarnaujančiojo personalo darbuotojų).

 

Bendrasis ugdymas (formalusis švietimas)

Bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio, vidurinio) programas vykdys:

2 mokyklos-darželiai,

2 pradinės mokyklos,

1 progimnazija,

7 pagrindinės mokyklos,

1 suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo programą ir turinti gimnazijos statusą,

4 gimnazijos.

Jose 300 klasių komplektuose (2016–2017 m. m. 302 klasių komplektai) bus ugdomi 7 040 mokinių (2016–2017 m. m. buvo ugdoma 7 170 mokinių), dirbs 744 mokytojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 102 mokytojai) ir 323 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 16 aptarnaujančiojo personalo darbuotojų).

Visi mokiniai mokysis vienoje pamainoje.

Pailgintos darbo dienos grupes (51 grupė) lankys 1 067 mokiniai (2016–2017 m. m. pailgintos darbo dienos grupes lankė 1 024 mokiniai).

Bendrojo ugdymo mokyklose veikiančius įvairius neformaliojo ugdymo būrelius lankys apie 3 600 mokinių.

 

Kitas neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo programas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdys:

Alytaus jaunimo centras (1 381 mokinys),

Alytaus muzikos mokykla (558 mokiniai),

Alytaus dailės mokykla (130 mokinių).

Jose bus ugdomi 2 069 mokiniai, dirbs 84 mokytojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 21 mokytojas) ir 23 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 7 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai).

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre pagal neformaliojo vaikų švietimo (sporto) programas bus ugdoma apie 1 800 mokinių. Šis centras organizuoja sporto, kultūros, socialinę, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų veiklą ir viešai teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

 

Formalusis suaugusiųjų švietimas

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 11 suaugusiųjų klasių komplektų mokysis 233 mokiniai (su Alytaus pataisos namuose suaugusiųjų klases lankysiančiais 155 mokiniais).

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1049, suteikia galimybes Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokiniams mokytis nuotoliniu mokymosi būdu. Į skaitmenines laikmenas perkeltą visų ugdymo plano dalykų mokomąją medžiagą (praktiškai – suaugusiųjų vidurinio mokymo programos elektroninius vadovėlius su kartojimo temomis, teorine ir praktine dalimi, mokinio įsivertinimo pratybomis ir kontrolinėmis užduotimis „e-Test" sistemoje) mokytojai naudoja pavieniam mokymui ir mokymuisi nuotoliniu būdu. Dėl to pagerėja suaugusiųjų švietimo prieinamumas ir sudaromos palankios sąlygos nuosekliai mokytis mūsų miesto jauniems žmonėms, laikinai negalintiems lankyti mokyklos dėl šeiminių aplinkybių, darbo kitose šalyse, sveikatos būklės ir pan., tęsti mokymąsi, įgyti vidurinį išsilavinimą ir sėkmingai kurti gyvenimą mūsų mieste ar kitur.

 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje neformaliojo suaugusiųjų švietimo būrelius lankys 190 įvairaus amžiaus žmonių, kiti suaugusieji ugdomi Alytaus jaunimo centre (150 žmonių), Alytaus muzikos mokykloje (22 žmonės).

Alytaus trečiojo amžiaus universiteto (direktorė Janė Ingelevičienė) 12 fakultetų lanko apie 650 vyresniojo amžiaus asmenų, jie dalyvauja įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-94 patvirtino Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos (pirmininkė Algimanta Ščiglinskienė, VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Alytaus krašto skyriaus koordinatorė) sudėtį, o 2014 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. T-191 – šios Koordinavimo tarybos veiklos nuostatus. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. spendimu Nr. T-34 Koordinavimo tarybos sudėtis pakeista. Koordinavimo tarybos tikslas – koordinuoti formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos kūrimą, plėtojimą ir tobulinimą Alytaus mieste.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-77 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas.

Alytaus miesto savivaldybės 2017 metų biudžete paskirta 27,0 tūkst. Eur Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms finansuoti. Šios lėšos paskirstytos 7 neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams, jie 2017 metais vykdo 18 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų. Šias programas lanko 1 069 asmenys.

Alytuje neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programas (finansuojamas iš įvairių finansavimo šaltinių ir vykdomas įvairių institucijų, pvz.: Alytaus kolegijos, Alytaus profesinio rengimo centro, Alytaus dailiųjų amatų mokyklos, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, Alytaus jaunimo centro ir pan.) 2017 metais lanko 4 612 asmenų (pirmiau paminėti 1 069 asmenys įeina į šį skaičių).

Lietuvoje besimokančių pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas suaugusiųjų dalis yra santykinai nedidelė – 5,2 proc. (Alytuje – 9,9 proc.), kai Europos Sąjungos vidurkis – 9,0 proc., o pvz., Slovėnijos – 13,8 proc., Estijos 12,9 proc., Čekijos – 10,8 proc., Suomijos – 10,6 proc. Tikimės, kad Alytuje 2018 m. pagal neformaliojo ir kitas suaugusiųjų švietimo programas bus ugdoma apie 5 000 asmenų.

 

Švietimo pagalba

Švietimo pagalba teikiama Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, joje yra 12,0 etato.

Ši tarnyba teikia pedagoginę ir psichologinę pagalbą, specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, jų tėvams ir mokytojams.

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba nuo 2016-09-01 pagal sutartį teikia paslaugas ir Alytaus rajono savivaldybės vaikams.

2016 m. lapkričio mėnesį vyko Alytaus miesto PPT akreditacija ir jai suteikta teisė savarankiškai vykdyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

Švietimo įstaigos