Administracinė informacija

2018–2019 mokslo metais veiks 34 Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės ir viešosios įstaigos, įkurdintos 36 pastatuose.

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (neformalusis švietimas)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdys:

13 lopšelių-darželių,

2 mokyklos-darželiai.

Priešmokyklinio ugdymo programą taip pat vykdys Senamiesčio pradinė mokykla, Piliakalnio, „Volungės", Panemunės ir Likiškėlių progimnazijos, Dzūkijos, Šaltinių ir Vidzgirio pagrindinės mokyklos.

Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių 140 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse (2017–2018 m. m. veikė 139 grupės) bus ugdoma apie 2 700 (2017–2018 m. m. buvo ugdomi 2 645 vaikai) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. Priešmokyklinio ugdymo grupes lankys apie 600 vaikų (iš jų 410 vaikų bus ugdomi lopšeliuose-darželiuose, o 190 – bendrojo ugdymo mokyklose), dirbs 256 mokytojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 5 mokytojai), 254 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 12 aptarnaujančiojo personalo darbuotojų).

 

Bendrasis ugdymas (formalusis švietimas)

Bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio, vidurinio) programas vykdys:

2 mokyklos-darželiai,

2 pradinės mokyklos,

5 progimnazijos,

3 pagrindinės mokyklos,

1 suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo programą ir turinti gimnazijos statusą,

4 gimnazijos.

Jose 296 klasių komplektuose (2017–2018 m. m. 299 klasių komplektai) bus ugdomi 6 842 mokinių (2017–2018 m. m. buvo ugdomi 6 939 mokiniai), dirbs 735 mokytojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 120 mokytojų) ir 325 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 30 aptarnaujančiojo personalo darbuotojų).

Visi mokiniai mokysis vienoje pamainoje.

Pailgintos darbo dienos grupes (55 grupės) lankys 1 171 mokinys (2017–2018 m. m. pailgintos darbo dienos grupes lankė 1 210 mokinių).

Bendrojo ugdymo mokyklose veikiančius įvairius neformaliojo ugdymo būrelius lankys apie 3 500 mokinių.

 

Kitas neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo programas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdys:

Alytaus jaunimo centras (1 385 mokiniai),

Alytaus muzikos mokykla (560 mokinių),

Alytaus dailės mokykla (145 mokiniai).

Jose bus ugdomi 2 090 mokinių, dirbs 84 mokytojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 41 mokytojas) ir 24 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 5 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai).

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo (sporto) programas bus ugdoma apie 1500 mokinių. Šis centras organizuoja sporto, kultūros, socialinę, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų veiklą ir viešai teikia, šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

 

Formalusis suaugusiųjų švietimas

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 11 suaugusiųjų klasių komplektų mokysis 227 mokiniai (su Alytaus pataisos namuose suaugusiųjų klases lankysiančiais 150 mokinių).

 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje neformaliojo suaugusiųjų švietimo būrelius lankys 220 įvairaus amžiaus žmonių, kiti suaugusieji ugdomi Alytaus jaunimo centre (180 žmonių), Alytaus muzikos mokykloje (25 žmonės).

Alytaus trečiojo amžiaus universiteto (direktorė Janė Ingelevičienė) 12 fakultetų lanko apie 650 vyresniojo amžiaus asmenų, jie dalyvauja įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-94 patvirtino Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos (pirmininkė – Algimanta Ščiglinskienė, VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Alytaus krašto skyriaus koordinatorė) sudėtį, o 2014 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. T-191 – šios Koordinavimo tarybos veiklos nuostatus. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. spendimu Nr. T-34 Koordinavimo tarybos sudėtis pakeista. Koordinavimo tarybos tikslas – koordinuoti formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos kūrimą, plėtojimą ir tobulinimą Alytaus mieste.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-77 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas.

Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžete paskirta 20,0 tūkst. Eur Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektams finansuoti. 16,0 tūkst. Eur paskirstyti 8 neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams, kurie 2018 metais vykdys 14 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas. Šias programas lankys 891 asmuo.

Alytuje neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programas (finansuojamas iš įvairių finansavimo šaltinių ir vykdomas įvairių institucijų, pvz.: Alytaus kolegijos, Alytaus profesinio rengimo centro, Alytaus dailiųjų amatų mokyklos, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, Alytaus jaunimo centro ir pan.) 2017 metais lanko 4612 asmenų (pirmiau paminėti 1069 asmenys įeina į šį skaičių).

Lietuvoje besimokančių pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas suaugusiųjų dalis yra santykinai nedidelė – 5,2 proc. (Alytuje – 9,9 proc.), kai Europos Sąjungos vidurkis – 9,0 proc., o pvz., Slovėnijos – 13,8 proc., Estijos 12,9 proc., Čekijos – 10,8 proc., Suomijos – 10,6 proc. Tikimės, kad Alytuje 2018 m. pagal neformaliojo ir kitas suaugusiųjų švietimo programas bus ugdoma apie 5 000 asmenų.

 

Švietimo pagalba

Švietimo pagalba teikiama Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kurioje yra 12,5 etato.

Ši tarnyba teiks pedagoginę ir psichologinę pagalbą, specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, jų tėvams ir mokytojams.

Švietimo įstaigos